Huấn luyện an toàn

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Việc huấn luyện an toàn lao động  cho người lao động là một trong những biện pháp quan trọng nhất để giảm thiểu rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất.

– Pháp luật lao động quy định người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động. Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, nội dung và các yêu cầu của hoạt động huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Các chương trình huấn luyện an toàn :

Bài Viết Liên Quan